Dermacodes

Algemene voorwaarden Dermacodes B.V. 2022.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Dermacodes: Dermacodes B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam Derma Codes, gevestigd aan Piet Cottaarstraat 42, 3043JR te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69796920.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Dermacodes een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Dermacodes en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Dermacodes en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Dermacodes zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Dermacodes en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Dermacodes en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Dermacodes op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: www.dermacodes.nl.
 8. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Dermacodes aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, beautyapparatuur en beautyartikelen voor uiteenlopende toepassingsdoeleinden.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dermacodes en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Dermacodes (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Dermacodes kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Dermacodes zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen van Dermacodes, binden Dermacodes niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Dermacodes, op de eventueel door Dermacodes aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Dermacodes, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dermacodes anders aangeeft.
 4. In geval de Overeenkomst middels de Webwinkel van Dermacodes wordt gesloten, zal Dermacodes de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.
 5. Indien Dermacodes de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 6. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De Consument komt het herroepingsrecht niet toe in geval van:
 3. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 7. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Dermacodes aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Dermacodes. Zo spoedig mogelijk nadat Dermacodes in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Dermacodes de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 8. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 9. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Dermacodes terugleveren.
 10. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Dermacodes is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 11. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 12. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 13. Dermacodes zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Dermacodes zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Dermacodes niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Dermacodes aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle leveringstermijnen waartoe Dermacodes zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Dermacodes treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Dermacodes Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Dermacodes na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn, nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Dermacodes biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. De levering van de Producten vindt plaats op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. Dermacodes behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 5. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Dermacodes gerechtigd de Producten op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 6. In het geval dat de Wederpartij afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Dermacodes mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Dermacodes is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de Producten.
 7. Indien Dermacodes bij toepassing van de leden 5 of 6 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting jegens Dermacodes deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Dermacodes.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen één werkdag nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Dermacodes te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Dermacodes is geklaagd.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Dermacodes uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Dermacodes bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk door Dermacodes van toepassing verklaarde garantie. Vorenstaande geldt met dien verstande dat een door Dermacodes, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Dermacodes kunnen doen gelden (conformiteit). Op de handstukken van laserapparatuur en SHR-apparaten levert Dermacodes nimmer enige garantie anders dan de wettelijk verplichte garantie voor Consumenten (conformiteit).
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Dermacodes dan wel zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Dermacodes, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke instemming van Dermacodes zijn uitgevoerd.
 3. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie geldt voor Dermacodes als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Dermacodes ter zake het eventueel niet nakomen van zijn garantieverplichtingen jegens de Wederpartij is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De Wederpartij zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de Wederpartij Dermacodes Schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Dermacodes zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Dermacodes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Dermacodes opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Dermacodes niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Voor zover Dermacodes ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is Dermacodes gerechtigd om het reeds geleverde c.q. nog te leveren separaat in rekening te brengen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Dermacodes is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Dermacodes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Dermacodes in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Dermacodes gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dermacodes op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Dermacodes ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Dermacodes de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Dermacodes op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN & BETALINGEN

 1. Alle door Dermacodes vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt.
 2. In geval van verzending van de Producten, komen de werkelijke bezorgkosten voor rekening van de Wederpartij. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 3. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Dermacodes gerechtigd te vorderen dat het door de Wederpartij verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Dermacodes een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 4. Dermacodes is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Dermacodes is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is Dermacodes in geval van betalingsverzuim van de Wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Dermacodes aangegeven wijze en op het door Dermacodes aangegeven moment dan wel binnen de door Dermacodes vermelde termijn. Dermacodes hanteert in geval van overboeking een standaardbetalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aan- of vooruitbetaling.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 7. Dermacodes is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Dermacodes kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens Dermacodes geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Dermacodes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Dermacodes is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Dermacodes in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 4. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dermacodes aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dermacodes toegerekend kunnen worden;
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 6. Mocht Dermacodes aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Dermacodes te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Dermacodes hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Dermacodes ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Dermacodes is beperkt tot ten hoogste reparatie of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Dermacodes betrekking heeft. Indien reparatie en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Dermacodes beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dermacodes betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dermacodes nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Dermacodes afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Dermacodes dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Dermacodes bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. De Wederpartij vrijwaart Dermacodes van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Dermacodes toerekenbaar is. Indien Dermacodes uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dermacodes zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dermacodes, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dermacodes en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dermacodes.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Dermacodes dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Dermacodes.
 2. Bij Dermacodes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Dermacodes aan de Wederpartij geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Dermacodes hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Dermacodes of door Dermacodes aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Dermacodes is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Indien Dermacodes geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Dermacodes te verpanden.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Dermacodes aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.