Dermacodes

Algemene voorwaarden Dermacodes B.V. 2021.

Artikel 1 - Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Leverancier aan Afnemer;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Leverancier of van één van de aan Leverancier gelieerde ondernemingen alsmede de door Leverancier ingeschakelde hulppersonen;
 • Afnemer: iedere partij, natuurlijke- of rechtspersoon, met wie Leverancier onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Leverancier de Overeenkomst sluit;
 • Leverancier (hierna: Dermacodes): Dermacodes B.V. met als vestigingsadres Piet Cottaarstraat 42, 3043 JR te Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer / mevrouw [invullen], ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 69796920, BTW nummer NL.858015778.B01;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Dermacodes en Afnemer wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en) betrekking hebbende op de levering van zaken en/of diensten door Dermacodes aan Afnemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Derma Codes georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument Afnemer en Dermacodes gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Prestatie: alle door Dermacodes aangeboden te leveren zaken en/of diensten aan Afnemer die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling;
 • Partij (-en): Afnemer of Dermacodes. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Afnemer en Dermacodes bedoelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Dermacodes en/of alle met Dermacodes gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Afnemer en Dermacodes. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Afnemer en Dermacodes zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Afnemer verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Dermacodes nadrukkelijk overeen dat Dermacodes niet gebonden is aan die voorwaarden van de Afnemer.

2.3 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Dermacodes. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Dermacodes en derden worden ingeroepen indien Dermacodes deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.4 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dermacodes voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Dermacodes zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.5 De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.dermacodes.nl

2.6 Dermacodes is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Afnemer.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door Dermacodes wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Dermacodes aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 - Het Aanbod

3.1 Een Aanbod door Dermacodes geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Dermacodes nimmer bindend, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins is bepaald.

3.3 Dermacodes kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Afnemer, behoudt Dermacodes zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Dermacodes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Dermacodes zijn bevestigd.

3.6 Het Aanbod van Dermacodes geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen.

3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Dermacodes niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Dermacodes en de Afnemer komt tot stand nadat deze door Dermacodes op haalbaarheid is beoordeeld en Dermacodes schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door de Afnemer wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Afnemer het Aanbod aanvaard.

4.2 Voor zover de aanvaarding door de Afnemer van een door Dermacodes gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Dermacodes uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.3 Dermacodes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).

4.4 Dermacodes kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dermacodes op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Dermacodes een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Afnemer verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.5 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Dermacodes aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit, de aard, geschiktheid en/of de hoeveelheid van de Prestatie zijn toegestaan.

Artikel 5 - De prijs

5.1 De door Dermacodes opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de afnemer een Consument is zijn de opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting. Kosten die aan Dermacodes in rekening worden gebracht c.q. of Derma Codes maakt en die verband houden met de levering van de Prestatie aan de Afnemer, zoals bijvoorbeeld verzendkosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Dermacodes bij de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is verplicht deze kosten aan Dermacodes te vergoeden.

5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Dermacodes mogen worden doorbelast aan de Afnemer.

5.3 Dermacodes is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Afnemer als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste, een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. Indien de Afnemer een Consument is heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat de prijsverhoging aan Afnemer is medegedeeld.

5.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.5 Dermacodes is te allen tijde gerechtigd om een aanbetaling te vragen. Bij een Consument Afnemer mag de Leverancier een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

Artikel 6 - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen -

6.1 Dermacodes neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed Leverancier in acht en zal de Prestatie naar beste wetenschap en kunde uitvoeren. Dermacodes streeft ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de woensdag of vrijdag daarop te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

6.2 Afnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Dermacodes die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.

6.3 De overeengekomen of opgegeven levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Indien een levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Dermacodes noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door Afnemer ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke (financiële) formaliteiten is voldaan.

6.5 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Dermacodes niet binnen de overeengekomen levertermijn kan plaatsvinden, zal Dermacodes de Afnemer zo spoedig mogelijk de levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

6.6 Overschrijding van de overeengekomen levertermijn, ook indien het een fatale termijn betreft, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan de Afnemer geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

6.7 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale levertermijn dient de Afnemer Dermacodes schriftelijk in gebreke te stellen. Dermacodes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.

6.8 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, uitbreiding of inperking, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn door Dermacodes wordt overschreden.

6.9 Dermacodes is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.10 Dermacodes heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende levering op te schorten totdat Afnemer aan haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande levering volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 7 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1 De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten en zaken.

7.2 Door de Afnemer na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door de Afnemer tijdig en schriftelijk aan Dermacodes ter kennis zijn gebracht.

7.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Dermacodes de wijziging aan de Afnemer schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door de Afnemer aan Dermacodes vergoed.

7.5 Dermacodes heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Dermacodes nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

Artikel 8 – Annuleren van de Overeenkomst

8.1 Een Overeenkomst kan niet worden geannuleerd tenzij Dermacodes de annulering schriftelijk bevestigd aan de Afnemer. Ingeval de Afnemer kwalificeert als Consument, geldt hetgeen is bepaald in artikel 9, 10 en 11.

8.2 Aan de annulering van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Afnemer is bij het annuleren van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Dermacodes vergoed.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Dermacodes bekendgemaakte vertegenwoordiger.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Dermacodes retourneren, conform de door Dermacodes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.

9.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Dermacodes bij het Aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

10.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Dermacodes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 Dermacodes kan het herroepingsrecht uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Dermacodes dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Dermacodes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die door hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan crèmes, mesjes, scharen, handstukken, lampen en naalden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dermacodes geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

11.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 12 - Betaling

12.1 Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen en/of aanbetalingen te worden voldaan binnen 8 Dagen na factuurdatum op een door Dermacodes aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Dermacodes aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

12.2 Indien tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen dat het verschuldigde bedrag in termijnen mag worden betaald, is de Afnemer verplicht om telkens voor de uiterste betaaltermijn zoals vermeld op de Overeenkomst het vermelde termijnbedrag te voldoen.

12.3 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat de Afnemer de betaling ervan heeft aangetoond.

12.4 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 8 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Dermacodes te worden gemeld door het versturen van een e-mail. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.

12.5 De Afnemer is nimmer bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

12.6 Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

12.7 Bij niet tijdige betaling, dit geldt ook voor overeengekomen betaaltermijnen, door de Afnemer is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 Dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling door de Afnemer in geval van Consumentenkoop, is de Afnemer nadat de Afnemer door Dermacodes is gewezen op de te late betaling en Dermacodes de Afnemer een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

12.8 Iedere betaling van Afnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Dermacodes, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

12.9 Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Dermacodes de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien er sprake is van Consumentenkoop geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.

12.10 Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Dermacodes genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande vordering af te dwingen, dan is Dermacodes eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Afnemer door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,--. In geval er sprake is van Consumentenkoop bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

12.11 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 13 - Levering

13.1 Dermacodes levert de Prestatie op het adres van de Afnemer. Het transport c.q. de verzending zal door Dermacodes of een door haar ingeschakelde derde plaats vinden. Afnemer dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Dermacodes te doen toekomen.

13.2 Dermacodes heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Prestatie aan de Afnemer aan te bieden op het door de Afnemer aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.

13.3 Indien de Afnemer de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, noodzakelijk voor de levering, of indien de Afnemer nalatig is om de Prestatie in ontvangst te nemen om wat voor reden ook, of indien Afnemer zich niet heeft gehouden aan de afspraken omtrent de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling, is Dermacodes gerechtigd de Prestatie op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer verplicht stockingfee aan Dermacodes te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Afnemer bestelde Prestatie per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt. De kosten van retourtransport komen eveneens oor rekening van Afnemer.

13.4 Als de Afnemer na het verstrijken van 30 Dagen na levering zoals gesteld in lid 2 en 3, de Prestatie nog altijd niet heeft afgenomen, is Dermacodes gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is de Afnemer naast de annuleringskosten conform artikel 8 ook de stockingfee kosten en daaraan gerelateerde kosten aan Dermacodes verschuldigd.

13.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de Afnemer op het moment waarop de Prestatie aan de Afnemer wordt geleverd conform het gestelde in dit artikel.

Artikel 14 - Garantie

14.1 Dermacodes staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Dermacodes geen andere garantie dan de garantie die derden aan Dermacodes ter zake verstrekken.

14.3 Partijen kunnen schriftelijk een aanvullende garantie overeenkomen. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Dermacodes, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. Bij het aangaan van een Overeenkomst voor aanvullende garantie is het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst een verplichting.

14.4 De garantie, ook de aanvullende garantie vervalt indien het geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het geleverde kan beïnvloeden of indien het geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Dermacodes, fabrikant, en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.

14.5 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

14.6 De producten verkocht onder handelsnaam Sense Laser dragen een garantie van tenminste 1 jaar na aangaan van de koop of huurkoopovereenkomst. Uitgesloten hiervan zijn handstukken, lampen of producten waarvan niet te achterhalen is hoe deze zijn gebruikt door de Afnemer. Op deze producten zit geen garantie.

14. 7 Bij het aangaan van een Overeenkomst voor aanvullende garantie gelden de daarvoor bestelde voorwaarden ter aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 – Reclame

15.1 Na levering is het geleverde voor risico van de Afnemer en is Dermacodes niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of vermissingen die de Afnemer op het tijdstip van levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

15.2 De Afnemer dient:

i) uiterlijk bij levering het geleverde direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken, afwijkingen in hoeveelheid, gewicht of specificatie en de gebreken en/of afwijkingen terstond schriftelijk te melden bij de transporteur of per e-mail aan Dermacodes, op straffe van verval van rechte.

ii) reclames over a) tekortkomingen met betrekking tot het geleverde, die de Afnemer niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van levering, of b) reclames over ernstige gebreken, dienen door de Afnemer terstond na ontdekking schriftelijk per e-mail te worden gemeld aan Dermacodes. De reclame dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Dermacodes in staat is adequaat te reageren.

15.3 Dermacodes verplicht zich om de bij levering geconstateerde reclames binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

15.4 Indien de Afnemer niet tijdig reclameert, vloeit er voor Dermacodes uit een dergelijke reclame van de Afnemer geen enkele verplichting voort en vervalt elke aanspraak ter zake.

15.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dermacodes worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.

15.6 Na ontvangst van de reclame stelt Dermacodes zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Afnemer dient Dermacodes bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.

15.7 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Dermacodes de keuze hebben om:

(i) de zaken te repareren of te vervangen;

(ii) de reclame te (doen) verhelpen;

(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van de Afnemer. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

15.8 De Afnemer zal geen aanspraken jegens Dermacodes kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende reclames en/of vorderingen en/of gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

Artikel 16 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

16.1 Indien de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Dermacodes niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Dermacodes gerechtigd – onverminderd alle overige aan Dermacodes toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten totdat de Afnemer alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Dermacodes is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Afnemer alle vorderingen van Dermacodes op de Afnemer direct en ineens opeisbaar.

16.2 Dermacodes heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Afnemer gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 18;

b. ` aan de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of de Afnemer zelf zijn faillissement aanvraagt, de Afnemer aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Afnemer toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Afnemer feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

d. de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

16.3 De Afnemer zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Dermacodes onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Dermacodes passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Dermacodes.

16.4 Dermacodes heeft in geval van verzuim van de Afnemer het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij de Afnemer kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Dermacodes om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van de Afnemer om de hieruit voortvloeiende kosten aan Dermacodes te vergoeden.

16.5 Indien Dermacodes overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

16.6 Indien Dermacodes overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Dermacodes op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

16.7 Indien er gerede twijfel bij Dermacodes bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Afnemer, is Dermacodes bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te schorten totdat door de Afnemer zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1 Dermacodes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dermacodes is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.2 Dermacodes is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan de Afnemer en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dermacodes haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

17.3 De Afnemer vrijwaart en stelt Dermacodes haar werknemers, en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van de Afnemer en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door de Afnemer aan deze derden geleverde zaak of dienst dat mede bestond uit door Dermacodes geleverde zaken en/of dienst. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

17.4 In het geval dat Dermacodes toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Dermacodes beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

 • het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
 • maximaal het bedrag dat Dermacodes voor de Prestatie aan de Afnemer heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Dermacodes in voorkomend geval.

17.5 Een eventuele vordering van de Afnemer en/of derden, op grond waarvan Dermacodes aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Dermacodes valt, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden na de levering van de Prestatie door Dermacodes, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

Artikel 18 - Bescherming persoonsgegevens

18.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Dermacodes strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dermacodes zorgt ervoor dat de verkregen persoonsgegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Dermacodes voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens. Dermacodes zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 19 – Overmacht

19.1 Dermacodes is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

19.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Dermacodes en/of internetstoringen, epidemie en/of pandemie.

19.3 In geval van blijvende overmacht is Dermacodes gerechtigd de Overeenkomst met de Afnemer door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dermacodes is ter zake jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

19.4 In geval van tijdelijke overmacht is Dermacodes gerechtigd de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Afnemer (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Afnemer recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Afnemer ter zake van het reeds door Dermacodes uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

19.5 Indien Dermacodes ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Afnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Afnemers, is Dermacodes gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Afnemers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

19.6 Indien Dermacodes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

20.1 Zolang de Afnemer niet alle vorderingen die Dermacodes op de Afnemer heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten, incassokosten en rente, door Afnemer volledig zijn betaald of Afnemer daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Dermacodes zich het volle eigendom voor van de geleverde Prestatie. Pas nadat Afnemer alle vorderingen die Dermacodes op Afnemer heeft zijn betaald zal het eigendom van de Prestatie, of een deel daarvan, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen op Afnemer overgaan.

20.2 Afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Prestatie, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dermacodes en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer. Indien doorverkoop door Afnemer plaatsvindt draagt Afnemer reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Dermacodes de vordering(en) over aan Dermacodes die Afnemer door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Afnemer overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Afnemer het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Dermacodes.

20.3 Het is Afnemer voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

20.4 Afnemer is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Dermacodes te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. diefstal, brand- en waterschade. Afnemer dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Dermacodes ter inzage te geven. Afnemer verplicht zich om alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraar(s) met betrekking tot de hier bedoelde verzekering aan Dermacodes over te dragen, te cederen dan wel een pandrecht te verlenen.

20.5 Dermacodes is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Afnemer overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Afnemer aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Dermacodes te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Dermacodes.

20.6 Alle kosten die Dermacodes maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Afnemer in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Afnemer te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

20.7 Indien Afnemer de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Dermacodes een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Afnemer te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 21 - Overige bepalingen

21.1 Dermacodes is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. De Afnemer verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

21.2 Indien de onderneming van Afnemer of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Dermacodes een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Afnemer en de opvolgende onderneming.

21.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Afnemers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

21.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

21.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

21.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dermacodes gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.