Dermacodes

Disclaimer

1.TOEPASSING

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

2. Derma Codes

2.1. Huidige Website wordt uitgebaat door Derma Codes waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rotterdam , met als ondernemingsnummer 69796920 (hierna kortweg Derma Codes genoemd).
2.2. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Derma Codes bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Derma Codes ingeschakelde derden.

3. TOEGANG

3.1. Huidige Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Derma Codes waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
3.2. Huidige Website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt slechts het recht om deze Website en haar inhoud op persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden. Onder ‘commercieel gebruik’ wordt o.a. verstaan het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website of van lidmaatschappen of registraties op de Website, of het gebruiken van de Website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. Derma Codes en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.
3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.
3.4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
3.5. Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Onder “berichten” dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website (zoals bv. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan. Derma Codes staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat Derma Codes hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website te archiveren. Derma Codes behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.
3.6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren, een pas aan te maken en/of lid te worden. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elk lid of geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Derma Codes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.

4. INTELLECTUELE/EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Derma Codes en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.
4.2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.
4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Derma Codes de exclusieve en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website als in een of meerdere magazines of producten die door Derma Codes worden uitgegeven.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1.Algemeen
De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Derma Codes kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of derde.
5.2.Toegankelijkheid
Derma Codes zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Derma Codes heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Derma Codes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.
5.3.Gegevens
Derma Codes zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Derma Codes kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Derma Codes kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. Derma Codes kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. Derma Codes heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.
5.4. Links Huidige Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Derma Codes staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Derma Codes. Derma Codes gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Derma Codes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.
5.5.Virus
Alhoewel Derma Codes haar beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Derma Codes kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Derma Codes raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de webmeester mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
5.6. Dataverkeer
Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Derma Codes zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Derma Codes raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.
5.7.Berichten
Op deze Website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in forums, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Derma Codes behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Derma Codes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Derma Codes op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zou u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website, verbindt u zich er toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Derma Codes tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website geplaatst heeft.

6. PERSOONLIJKE/LEVENSSFEER

6.1. Persoonsgegevens algemeen
Op deze Website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze Website bewaren we: uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s; uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en uw goedkeuring geeft via ‘opt-in’; alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt; alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). Deze informatie wordt gebruikt: om de inhoud van onze website te verbeteren; om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden. De Website maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze Website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Derma Codes behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website aan te bieden. Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken. Telkens u een site bezoekt met dit logo, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie over de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, …). Die informatie wordt alleen verzameld voor statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Derma Codes toelaat om o.a. trafiek naar deze Website te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website. Derma Codes behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.
6.2. Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.
6.3. Over communicatie per post
Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand om uw aanvraag te beantwoorden en om u informatie over onze producten toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u dat aanduiden bij de registratie op de Website. U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Derma Codes. Gelieve ons in dit geval te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
6.4. Over communicatie via telefoon
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door: ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen; andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties. Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/e.d.) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd hebt. Voor de klanten van onze mobiele diensten bewaren wij uw GSM-nummer en technische data m.b.t. uw GSM om u een zo goed mogelijke service te bieden. Wij bewaren in dat geval tevens informatie over uw gebruik via de Mobile-diensten (SMS/MMS verzonden en ontvangen, gebruik van onze Mobile Magazines diensten zoals bezochte pagina’s, mobile internet sites en IVR data uitdrukkelijk door de gebruiker ter beschikking gesteld).
6.5. Over communicatie via e-mail
Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft; kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
6.6. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze Website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

7. DIVERSEN

7.1.Advertenties
De advertenties die op deze Website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen tenzij de advertenties voor eigen producten van Derma Codes. Derma Codes kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.
7.2. Forum
Zo deze Website een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.
7.3.Hyperlinks
Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Derma Codes bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website te verwijzen.
7.4.Spam
Derma Codes verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Derma Codes ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Derma Codes ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.
7.5.Wedstrijden
Voor alle wedstrijden is, naast deze disclaimer, het algemeen wedstrijdreglement/actievoorwaarden van toepassing, dat u hier kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.
7.6. Afbeeldingen
Kleur van het product in de webshop kan afwijken van de daadwerkelijke kleur van het fysieke product.

8. Ongeldigheid

Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van én of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Derma Codes deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
8.2.Bevoegderechter
Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Rotterdam.
8.3. Toepasselijk recht
Enkel het Nederlands recht is van toepassing.
8.4.Disclaimer
Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.
8.5. Vragen
Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen of schrijven naar info@dermacodes.nl.

9. Responsible Disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:
Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven

Uw bevindingen te e-mailen naar info@dermacodes.nl
Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.

De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost

Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen

U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Derma Codes vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

Het plaatsen van malware
Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot)
Veranderingen aan te brengen in het systeem
Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering

U mag het volgende van ons verwachten:
Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische conse-quenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.
In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.

Wijzigingsdatum: 16 maart 2021

‘Hoewel de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Derma Codes op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade – in welke vorm dan ook – als gevolg van het gebruik van (de inhoud van) deze website en/of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid hiervan.

Derma Codes is niet aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen. ‘